23/09/2011,Έγκριση προκήρυξης με επιλογή δύο(2) υποτροφιών Εσωτερικού σε βάρος εσόδων του Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη

Έγκριση προκήρυξης με επιλογή δύο(2) υποτροφιών Εσωτερικού σε βάρος εσόδων του Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη