Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Οικονομικής  Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου) την 25 του μηνός Ιουλίου έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Για την αντιγραφή

Ο Δ/ντης Διοικητικών Υπηρεσιών

κ.α.α.

Ο αναπληρωτής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Καλογεράκης Ζαχαρίας

Σηφάκης Εμμ. Γεώργιος

 

 

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΣΤΙΣ 25/07/2011

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14667/21-07-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

1

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» (α.μ. 2/2011). Έγκριση επανάληψης δημοπρασίας.

(Σχετική: η υπ’ αριθμόν 32/2011 Α.Ο.Ε).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

2

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας: «Ελαστικά Μηχανημάτων – Οχημάτων» (α.μ. 11/2011).

 

(Σχετική: η υπ’ αριθμόν 33/2011 Α.Ο.Ε).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

3

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» (α.μ. 12/2011).

(Σχετική: η υπ’ αριθμόν 34/2011 Α.Ο.Ε).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

4

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (α.μ. 15/2011).

 

(Σχετική: η υπ’ αριθμόν 36/2011 Α.Ο.Ε).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

5

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας: «Εξοπλισμός παιδικών χαρών» (α.μ. 19/2011).

(Σχετική: η υπ’ αριθμόν 37/2011 Α.Ο.Ε).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

6

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών αρδευτικών δικτύων» (α.μ. 14/2011).

(Σχετική: η υπ’ αριθμόν 66/2011 Α.Ο.Ε).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

7

Αυτοματισμοί γεωτρήσεων (κ.α. 25-7336.001, πρ/σμός 6.900.00 €, χρημ/ση: τακτικά έσοδα).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

8

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (κ.α. 10-6264.001, πρ/σμός 8.000.00 €, χρημ/ση: τακτικά έσοδα).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

9

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (α.μ. 26/2011) (κ.α. 10-6612.001, πρ/σμός: 15.000.00 €, χρημ/ση: τακτικά έσοδα).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

10

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (κ.α. 10-6613, πρ/σμός 10.000.00 €,  χρημ/ση: τακτικά έσοδα).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

11

Προμήθεια λοιπού υλικού (κ.α. 30-6654, πρ/σμός 600.00 €,  χρημ/ση: τακτικά έσοδα).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

12

Εργασίες διαμόρφωσης γραφείων (κ.α. 30-7331.032, πρ/σμός 3.550,00 €, χρημ/ση: τακτικά έσοδα).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

13

Ψήφιση από την υπό κ.α. 00-6421 πίστωση με τίτλο ‘Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών’, ποσό 311,99 € που αφορά: «Έξοδα μετακίνησης δημάρχου».

(Σχετική: η υπ’ αριθμόν 100/2011 Α.Δ.Σ).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

14

 Ψήφιση από την υπό κ.α. 00-6422 πίστωση με τίτλο ‘Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων’, ποσό 227,99 € που αφορά: «Έξοδα μετακίνησης νομικού συμβούλου».

(Σχετική: η υπ’ αριθμόν 6/2011 Α.Ο.Ε).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

15

Ψήφιση από την υπό κ.α. 00-6422 πίστωση με τίτλο ‘Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων’, ποσό 162,35 € που αφορά: «Έξοδα μετακίνησης νομικού συμβούλου».

(Σχετική: η υπ’ αριθμόν 29/2011 Α.Ο.Ε).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

16

Ψήφιση από την υπό κ.α. 00-6111.001 πίστωση με τίτλο ‘Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων’, ποσό 526,44 € που αφορά: «Αμοιβή δικηγόρου για την αντίκρουση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Δήμου».

(Σχετική: η υπ’ αριθμόν 70/2011 Α.Ο.Ε).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

17

Ψήφιση της υπό κ.α. -8122.027 πίστωσης με τίτλο: ‘Γήπεδο Ποδοσφαίρου Θραψανού’, ποσού 29.884,79 €.

(Σχετική: η υπ’ αριθμόν 167/2011 Α.Δ.Σ.).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

18

Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 1398/2011 Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

19

Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 1603/2011 Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

20

Απολογιστικά οικονομικά στοιχεία Α΄ Εξαμήνου 2011 Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.