8/7/2011,Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση


Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Οικονομικής  Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα Θραψανού του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού) την 8η του μηνός Ιουλίου έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι θα πρέπει να υπάρξει επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης των πράξεων που έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ ώστε να μην υπάρχουν παρεκκλίσεις των προθεσμιών που αναφέρονται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο της πράξης (σχετ. έγγραφο του ΥΠΕΚΑ: οικ. 167785/19-04-2011).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Ζαχαρίας Καλογεράκης

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΣΤΙΣ 08/07/2011

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. οικ. 13363/08-07-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

1

Έγκριση των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Σαραφάλη Μάνδρα του Δήμου Αρκαλοχωρίου» (α.μ. 24/2011, κ.α. 30-7326.004, πρ/σμός: 935.000,00 €, Χρημ/ση: ΕΠΠΕΡΑΑ – Συγκρότηση επιτροπής – Προκήρυξη δημοπρασίας. Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.