27-7-12, Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 1η Αυγούστου 2012

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Οικονομικής  Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου) την 01η  του μηνός Αυγούστου έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζαχαρίας Καλογεράκης

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:                                                                     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΣΤΙΣ 01/08/2012

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15132/27-07-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1

Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την υπηρεσία: «ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗ («Φωτογραφικό Λεύκωμα», «4.000 leaflets (φυλλάδια)», «3.000 dvd» και «video ντοκιμαντέρ»)» στα πλαίσια του έργου «Δράσεις προσαρμογής της παραδοσιακής αγγειοπλαστικής – κεραμικής στο σύγχρονο επιχειρείν – “CERAMEUS”», με Κωδικό Έργου: “Κ1_01_07” που υλοποιείται στο πλαίσιο του «Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» (Άξονας προτεραιότητας 1.“Ανταγωνιστικότητα”, Μέτρο 1.1. “Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας”), (α.μ. 30-2012). Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.  

2

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την ανάθεση της προμήθειας: «Ελαστικά μηχανημάτων – οχημάτων» (ΑΜ 27/2012). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

3

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών αρδευτικών δικτύων» (α.μ. 14/2012). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

4

Ακύρωση της υπ’ αριθμόν 109/2011 απόφασης της Οικονομικής που αφορά: «Προμήθεια μηχανημάτων (κ.α. 30-7131.002, πρ/σμός: 10.000,00 €, χρημ/ση: τακτικά έσοδα)». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

5

Έγκριση εκτέλεσης «Επισκευή Πίνακα & ηλεκτρικών ειδών αρδευτικής γεώτρησης Ζωφόρων», προϋπολογισμού 2.618,000 €. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

6

Αναπροσαρμογή τελών κοινόχρηστων χώρων. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

7

Έγκριση εκτέλεσης «Συντήρηση λογισμικού CIVIL PLANNER», προϋπολογισμού 2.460,00 €. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

8

Έγκριση εκτέλεσης «Λοιπές προμήθειες» για την συνδρομή Συστημάτων Συναγερμού. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

9

Ψήφιση πίστωσης δαπάνης ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011  Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη. 

10

Ψήφιση πιστώσεων τελών κυκλοφορίας και χρήσης μεταφορικών μέσων Δήμου. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

11

Ψήφιση πίστωσης για μίσθωση δικτύων άρδευσης Αμουργελλών.  Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

12

Αντίκρουση ή μη της με αριθμό 74/2012 χρηματικής αγωγής της εταιρίας Μύρων Κοντογιάννης  Ο.Ε. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.