27-05-2011, Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Οικονομικής  Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου)  την 31 του μηνός Μαΐου έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Ζαχαρίας Καλογεράκης

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

 

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΣΤΙΣ 31/05/2011

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8248/27-05-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων» (α.μ. 54/2010).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

2

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της «Προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών» (α.μ. 02/2011).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

3

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων δημοπρασίας για την προμήθεια «Ελαστικά Μηχανημάτων – Οχημάτων» (α.μ. 11/2011).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

4

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων δημοπρασίας για την προμήθεια «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» (α.μ. 12/2011).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

5

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων δημοπρασίας για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών αρδευτικών δικτύων» (α.μ. 14/2011).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

6

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων δημοπρασίας για την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (α.μ. 15/2011).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

7

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων δημοπρασίας για την προμήθεια «Εξοπλισμός παιδικών χαρών» (α.μ. 19/2011).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

8

Ψήφιση της υπό κ.α. 10-6117.001 πίστωσης, ποσού 10.000.00 € για «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος Επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Α, Β και Γ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας».

Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

9

Ψήφιση της υπό κ.α. 10-7134.008 πίστωσης, ποσού 5.000,00 € για: «Προμήθεια εφαρμογής για την ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων».

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

10

Ψήφιση της υπό κ.α. 00-6142.003 πίστωσης, ποσού 9.030,00 € για: «Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου».

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

11

Ψήφιση της υπό κ.α. 10-6266.003 πίστωσης, ποσού 2.500,00 € για: «Συντήρηση λογισμικού ACE HELLAS».

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

12

Ψήφιση των υπό κ.α. 10-6253 ποσού 1.800,00 €, 20-6252 ποσού 1.200,00 €, 20-6253 ποσού 3.800,00 €, 25-6253 ποσού 2.100,00 €, 30-6252 ποσού 2.400,00 €, 50-6253 ποσού 500,00 € και 70-6253 ποσού 1.800,00 € για «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» (α.μ. 03/2011).

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

13

Ψήφιση πίστωσης ανανέωσης ασφαλιστηρίων μεταφορικών μέσων. 

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

14

Ψήφιση της υπό κ.α. 10-63321.002 πίστωσης, ποσού 10.000,00 € για έξοδα ταξινόμησης φορτηγού αυτοκινήτου (α.μ. 26/2009). 

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

15

Ψήφιση της υπό κ.α. 20-7512.001 πίστωσης, ποσού 50.000,00 € υπέρ ΦοΔΣΑ Βορείας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ. 

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

16

Ψήφιση πιστώσεων οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών.  

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

17

Εκτέλεση του έργου: «Επισκευή στεγανοποιητικής γεωμεμβράνης».

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

18

Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών. 

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

19

Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση δ.σ. στις συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής και έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικής Κοινότητας.

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

20

Ψήφιση πίστωσης για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

21

Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες γενικής φύσεως.

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

22

Βεβαίωση οφειλόμενων χρημάτων σε εργαζόμενους του πρώην Δήμου Αρκαλοχωρίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του πρώην Δήμου Αρκαλοχωρίου.

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

23

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με χρονολογία 11/04/2011 επιταγής προς εκτέλεση του δικηγόρου Ηρακλείου Στυλιανού Ταραζά αφορώσα το με αριθμό 17701/2010 συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου συμβολαιογράφου Αρκαλοχωρίου Μαριάνθη Κουσκουμπεκάκη.

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

24

Καταχώρηση απογραφής έναρξης στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. 

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.