22/07/2011, Δημόσια διαβούλευση για το Νέο Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Μινώα Πεδιάδας αποτελούμενη από τα παρόντα μέλη της κ.κ. 1) Τράπαλης Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 2) Βασιλάκης Γεώργιος, 3) Προυκάκης Κωνσταντίνος και 4) Χρονάκης Αντώνιος, τακτικά μέλη και 5) Κυριακάκη Ειρήνη, 6) Βιδάκης Κωνσταντίνος, αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από την πλειοψηφία.

Απόντων των μελών κ.κ. 1) Καλογεράκης Ζαχαρίας, Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας – Πρόεδρος και 2) Καλογεράκης Γεώργιος, 3) Χαρουλάκης Νικόλαος, τακτικά μέλη προερχόμενα από την πλειοψηφία.

Συνήλθε σε συνεδρίαση στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου (στο Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου) στις 18-07-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθμ. οικ.13656/12-07-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΩΚ6-ΙΚΡ) πρόσκληση του κ. Προέδρου, παρών είναι και ο γραμματέας της επιτροπής υπάλληλος του Δήμου, Σηφάκης Γεώργιος.

Απόντος του προέδρου, κ. Καλογεράκη Ζαχαρία, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος κ. Τράπαλης Χαράλαμπος (άρθρ.75 παρ.2 του Ν.3852/2010).

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.

 

Θέμα 1ο :

«Δημόσια διαβούλευση για το Νέο Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας».

          Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, κ. Τράπαλης Χαράλαμπος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το Σχέδιο του Νέου Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, προκειμένου αφού δοθεί σε διαβούλευση  – σύμφωνα με το άρθρο 79, παρ.2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 –  για να εκφράσουν τυχόν απόψεις οι διάφοροι κοινωνικοί και επαγγελματικοί φορείς και ομάδες πολιτών, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφισή του.

        Κατόπιν, ο λόγος δόθηκε στον κ. Ταμιωλάκη Γεώργιο, αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες στα γεωργικά και κτηνοτροφικά θέματα, που ανέγνωσε κατ’ άρθρο το σχέδιο του νέου κανονισμού άρδευσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και απάντησε στις ερωτήσεις που υπέβαλαν τα μέλη της Επιτροπής.     

        Στη συνέχεια ο προεδρεύων προτείνει την έναρξη διαβούλευσης για είκοσι (20) ημέρες με τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, προκειμένου να υποβληθούν παρατηρήσεις και απόψεις σχετικά με το θέμα.

      Η πρόταση του προεδρεύοντος έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

 .....παρακαλώ διαβάστε περισσότερα  στο αρχείο που ακολουθεί

 

Αρχεία