19/08/2011,Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της  Οικονομικής  Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου) την 19η του μηνός Αυγούστου έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι:

1) θα πρέπει να υπάρξει επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης των πράξεων που έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ ώστε να μην υπάρχουν παρεκκλίσεις των προθεσμιών που αναφέρονται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο της πράξης (σχετ. έγγραφο του ΥΠΕΚΑ: οικ. 167785/19-04-2011) και

2) Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 38 εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 35253/28-07-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών/Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Γενικών Υποθέσεων ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας οφείλει να προκηρύξει διαγωνισμό για την μεταφορά μαθητών το αργότερο μέχρι τις 31-08-2011.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Ζαχαρίας Καλογεράκης

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

 

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΣΤΙΣ 19/08/2011

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. οικ. 16797/18-08-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

1

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Σαραφάλη Μάνδρα του Δήμου Αρκαλοχωρίου» (α.μ. 24/2011, κ.α. 30-7326.004, πρ/σμός: 935.000,00 €, Χρημ/ση: ΕΠΠΕΡΑΑ – Ψήφιση πίστωσης. Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

2

Έγκριση μελέτης – Όρων διακήρυξης - Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού - Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης- Διάθεση πίστωσης για: «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για το σχολικό έτος 2011-2012». Εισηγητής: ο δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.