19-11-2012, Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - Ανοιχτή ενημερωτικής εκδήλωση στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας (Καστέλλι, Πέμπτη 22-11-2012)

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

- ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», που έχει αναλάβει την υλοποίηση του σχεδίου δράσης «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» στο Νομό Ηρακλείου, έχει προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ανέργους προκειμένου να συμμετέχουν σε δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο αφορά στις παρακάτω ομάδες ανέργων:

            Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

            Άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.

 

Για την πλήρη ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού, των τοπικών φορέων και των τοπικών επιχειρήσεων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» οργανώνει ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση στο Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 6:00μ.μ.με στόχο την πλήρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και για τη διαδικασία ένταξης στις δράσεις του σχεδίου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου στα τηλ.: 2810753300, 2810753325 ή στο www.anher.gr.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

 • Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη στους ωφελούμενους της Πράξης με απώτερο σκοπό την προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης ή την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Κατάρτιση ωφελουμένων στα εξής αντικείμενα:
 • Τυποποίηση, πιστοποίηση και προώθηση αγροτικών προϊόντων
 • Βασικές μορφές αγροτουρισμού και ειδικών μορφών τουρισμού – ειδικός αγροτουριστικών επιχειρήσεων
 • Βασικές γνώσεις μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών με ιδιαίτερη έμφαση στις εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Διαμόρφωση και συντήρηση χώρων πρασίνου - Κηποτεχνία
 • Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ

Το επίδομα ανά εκπαιδευτική ώρα είναι 6€.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) είναι  άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ή εγγεγραμμένοι/ες σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ εκτός Μητρώου ανεργίας 

β) είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων του Νομού Ηρακλείου

γ) ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων:

            Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα: στην ομάδα αυτή μακροχρόνια άνεργοι θεωρούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργα για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών

           Άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια : στην κατηγορία αυτή ανήκουν άτομα με ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το εκτιμώμενο όριο φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ και συγκεκριμένα: 7.178 ευρώ ανά άτομο και 15.073 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών

Θα επιλεγούν συνολικά 100 ωφελούμενοι.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Αίτηση  συμμετοχής
 2. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ ή βεβαίωση εγγραφής σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ
 3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική Υπεύθυνη δήλωση
 4. Αντίγραφο  μισθωτηρίου κατοικίας (εάν υπάρχει)
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου
 7. Εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους (2012) από την Εφορία ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, ή βιβλιάριο απορίας από τη Πρόνοια
 8. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας και χρήσης Υπολογιστών (εάν υπάρχουν)

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την αναλυτική πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής και να λάβουν σχετικές πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.anher.gr καθώς και στα σημεία:

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., Άνω Αρχάνες, τηλ 2810-753300, κα Αναγνωστοπούλου Ηρώ
 • ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ, Βενεράτο, Δήμου Ηρακλείου τηλ 2810-792119, κα Καστελλιανάκη Ρένα
 • ΚΕΚ ΙΝ.Ε  Γ.Σ.Ε.Ε, Καστρινάκη 23, Ηράκλειο τηλ 2810-343616

 

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως στους παραπάνω Φορείς από Δευτέρα έως Παρασκευή και τις ώρες: 09:00 – 15:00

 

*Οι άνεργοι  που θα υποβάλουν  αίτηση, θα πρέπει  να συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους, μέχρι να ενταχθούν σε κάποια δράση.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σε τρεις φάσεις:

 

 

Α΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Β΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Γ΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής:

06/11/2012

27/11/2012

27/12/2012

Ημερομηνία λήξης υποβολής:

26/11/2012

21/12/2012

08/02/2013

 

Στη Β’ και τη Γ’ Φάση Επιλογής θα επιλεγούν άτομα για τη συμπλήρωση του αριθμού ωφελουμένων (100) σε περίπτωση που δεν έχει καλυφθεί ο αριθμός στις προηγούμενες φάσεις.

 

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων της κάθε Φάσης διαφορετικά θα λαμβάνεται υπόψη στην επόμενη Φάση Επιλογής.

 

Το σχέδιο δράσης «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας Παρέμβασης 1, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».