17/06/2011,Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

 Πρόσκληση

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Οικονομικής  Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου) την 21η του μηνός Ιουνίου έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Ζαχαρίας Καλογεράκης

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΣΤΙΣ 21/06/2011

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ 10.955/17-06-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

1

Ψήφιση της υπό κ.α. 35-6693 πίστωσης, ποσού 6.900,00 € για «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού».

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

2

Ψήφιση της υπό κ.α. 10-6266.002 πίστωσης, ποσού 5.800,00 € για «Συντήρηση portal του Δήμου».

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

3

Ψήφιση της υπό κ.α. 10-6662.002 πίστωσης, ποσού 9.000,00 € για «Προμήθεια υλικών και αναλώσεων για Η/Υ φωτοτυπικά και fax».

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

4

Ψήφιση της υπό κ.α. 15-6261 πίστωσης, ποσού 6.900,00 € για «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου».

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

5

Τέλη χρήσης μεταφορικών μέσων του Δήμου.

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

6

Ψήφιση της υπό κ.α. 00-6422 πίστωσης, ποσού 162,35 € για έξοδα μετακίνησης Νομικού Συμβούλου.

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

7

Ψήφιση της υπό κ.α. 30-7333.105 πίστωσης, ποσού 96.800,00 €, που αφορά το έργο: «Οδοποιία αγροτικών οδών (α.μ. 16/2011)».  

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

8

Ψήφιση πίστωσης για μίσθωση δικτύων άρδευσης και αντλητικών συγκροτημάτων. Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

9

Ψήφιση πίστωσης για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. 

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

10

Βεβαίωση οφειλόμενων χρημάτων σε εργαζόμενη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

11

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων δημοπρασίας για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών αρδευτικών δικτύων» (α.μ. 14/2011) – ανάκληση της υπ’ αριθμ. 35/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

12

 Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 2275/201/2280/2010 Διαταγή πληρωμής του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

13

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 56/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καστελλίου.

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

14

Άσκηση έφεσης της με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 8611/ΤΜ/1229/2009 χρηματική αγωγή της «ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.».

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

15

Ορισμός δικηγόρου για αντίκρουση ή μη της με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 02/2011 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Γεωργία Σγουροβασιλάκη.

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.