15/05/2013 Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στον οικισμό Καστελλίου, λόγω εκτέλεσης έργων

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 Αριθμός 380/2013

 

ΘΕΜΑ: Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας λόγω εκτέλεσης εργασιών στον οικισμό Καστελλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

 

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Ζαχαρίας Καλογεράκης έχοντας υπόψη του:

1.Τις διατάξεις του άρθρ. 86, Ν. 3463/2006 και του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

2.Τις διατάξεις του Ν. 3542/07 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

3.Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας στον οικισμό Καστελλίου, προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες αποκατάστασης των φρεατίων όμβριων υδάτων στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση παλιάς πόλης Καστελλίου – Α’ Φάση» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην 25ης Μαρτίου και συγκεκριμένα στο τμήμα από την πλατεία Δοξαστάση έως τη συμβολή με την οδό Βασιλογιώργη, από την Πέμπτη 16/05/2013 έως την Παρασκευή 17/05/2013, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες υλοποίησης του έργου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ