14-11-2012, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης "Τοπική Συνεργασία για την Κοινωνική Ενσωμάτωση"

Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους

 για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»

 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη:

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  2007-2013, υλοποιεί στην  Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου την πράξη  «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» , που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 • Άνεργους  που ανήκουν στις παρακάτω Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες:

 

 

ü      Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας

ü      Άτομα με ειδικές ανάγκες

ü      Αρχηγούς Μονογονεϊκών Οικογενειών

ü      Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας

 

 

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα

 

 

 

 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΌΠΟΙΗΣΗΣ:

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»  απαρτίζεται από επτά  (7) τοπικούς φορείς, με Συντονιστή Εταίρο το Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης». Συγκεκριμένα:

1.  Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης - «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.   

     Κρήτης»   

 1. 2.      Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή»
 2. 3.      Μεσογειακό Συμβουλευτικό Σύστημα Κ.Ε.Κ. Α.Ε.
 3. 4.      Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης (ΠΕΔ)
 4. 5.       ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης 
 5. 6.      Παγκρήτιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων  Εναλλακτικού Τουρισμού 
 6. 7.      Σύνδεσμος μελών γυναικείων σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η πράξη αυτή αποτελεί  μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης που είναι η περιοχή εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας  Ηρακλείου.

Η πράξη έχει ως αντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο:

 • Την προετοιμασία και προώθηση μέρους των 100 ωφελούμενων της πράξης σε θέσεις απασχόλησης τουλάχιστον για 3 μήνες.
 • Την προετοιμασία και την βήμα – βήμα στήριξη μέρους των υπόλοιπων 100  ωφελούμενων  της πράξης για έναρξη ατομικής ή συλλογικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (με αιχμή την κοινωνική οικονομία).

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

Για την επίτευξη του στόχου της Πράξης θα υλοποιηθούν επιμέρους Δράσεις οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη στους ωφελούμενους της Πράξης με απώτερο σκοπό την προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης ή τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

Αναλυτικότερα:

Ι. Για την Ίδρυση κάθε Νέας επιχείρησης (ατομικής ή συλλογικής) από τους ωφελούμενους θα παρέχονται σχετικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και θα εκπονείται business plan γεγονός που συμβάλει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων της πράξης.

ΙΙ. Για την ένταξη των ωφελούμενων  σε προγράμματα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα (ΕΠΑΕ,Ε.Π Αγροτικής Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόμος κλπ) θα εκπονείται από στελέχη της πράξης το  business plan των επιχειρήσεων που ιδρύουν οι ωφελούμενοι  και ταυτόχρονα θα συντάσσεται και η αίτηση υπαγωγής για χρηματοδότηση  στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

ΙΙΙ. Μέρος των  ωφελούμενων που θα έχει προετοιμαστεί κατάλληλα με την παροχή και σχετικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υποστήριξης, θα προωθηθούν για πρόσληψη από επιχειρήσεις, ενώ για τους νέους κάτω των 25 ετών θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα  του άρθρου 43 του νόμου 3986/2011 για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

 • Κατάρτιση ωφελουμένων στα εξής αντικείμενα:

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης

Αριθμός Ατόμων

Διάρκεια σε ώρες

Εκπαιδευτικό επίδομα/ώρα

 1. 1.        Εξειδικευμένες δεξιότητες Η/Υ

20

135

6.00€

 1. 2.        Στελέχη Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής τέχνης

20

135

6.00€

 1. 3.        Κατάρτιση στην Κατασκευή χρηστικών αντικειμένων με παραδοσιακά υλικά

20

135

6.00€

 1. 4.        Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία

20

135

6.00€

 1. 5.        Κατάρτιση Στελεχών Κατ’ οίκον Φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας

20

135

6.00€

 

 • Ειδικές Υπηρεσίες Συμβουλευτικής προς εργοδότες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με βασικούς στόχους την προώθηση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τη βελτίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους
 • Δικτύωση των τοπικών και περιφερειακών φορέων για στήριξη των ωφελουμένων ενώ θα υπάρξει και διακρατική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ιταλίας για μεταφορά τεχνογνωσίας στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων.
 • Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση με βασικούς στόχους την προβολή των δράσεων της πράξης, την ενημέρωση των εν δυνάμει ωφελουμένων καθώς και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για το αντικείμενο και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της παρέμβασης

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει:

 

α) να είναι  άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας .

β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

γ) να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα και με το Άρθρο 10 του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο:

 

 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας /  απειλούμενα από φτώχεια: νοούνται εκείνα τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ΄ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχιας στην Ελλάδα από την ΕΛΣΤΑΤ. Κατ’  αυτήν, το σημερινό χρηματικό όριο της φτώχειας (του έτους 2010 για τα εισοδήματα του 2009) ανέρχεται στο ετήσιο ποσό:

    Εισόδημα ενός ενήλικα 7.178 ευρώ

    Εισόδημα δύο ενηλίκων  10.767 ευρώ

    Εισόδημα ζευγαριού με ένα παιδί μέχρι 14 ετών 12.920 ευρώ

    Εισόδημα ζευγαριού με  δύο παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών στα 15.073 ευρώ

    Εισόδημα ζευγαριού με τρία παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών στα 17.227 ευρώ

    Εισόδημα ζευγαριού με τέσσερα παιδιά μέχρι 14 ετών στα 19.380 ευρώ

 • Άτομα με ειδικές ανάγκες:  Νοούνται τα άτομα που αποδεδειγμένα εμφανίζουν, από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό όργανο, πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. Η εν λόγω ομάδα στόχος περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες όπως τα άτομα με νοητική υστέρηση, τα Άτομα με προβλήματα αισθητήριων οργάνων, άτομα με ψυχική αναπηρία κ.ο.κ. Πιο συγκεκριμένα, για τον χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως ΑμεΑ, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας του, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».

 

 • Αρχηγοί  Μονογονεϊκών Οικογενειών: Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτομα που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες)  και τα οποία έχουν την ευθύνη της ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή. 

 

 • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενεικής βίας:  Νοούνται άτομα που παραπέμπονται – φιλοξενούνται σε αναγνωρισμένες δομές υποστήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. 

Τέλος σημειώνεται ότι στη περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες ανήκει σε περισσότερες της μίας ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, τότε καταχωρείται στη δράση με την ιδιότητα που δηλώθηκε στην έναρξη αυτής. 

 

 

ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ:

 • 60 Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
 • 10 Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
 • 10 Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 • 20 Άτομα με ειδικές ανάγκες
 

 

Από τα 100 άτομα  τουλάχιστον το 50% θα είναι γυναίκες και τουλάχιστον το 25% θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών.

Οι άνεργοι  που θα υποβάλλουν  αίτηση, θα πρέπει  να συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους, μέχρι να ενταχθούν σε κάποια δράση. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. 1.            Αίτηση  συμμετοχής
 2. 2.            Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ ή βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του ΟΑΕΔ
 3. 3.            Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική Υπεύθυνη δήλωση.
 4. 4.            Αντίγραφου  μισθωτηρίου κατοικίας αν υπάρχει
  1. 5.            Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  2. 6.            Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου
  3. 7.            Εκκαθαριστικό Τελευταίου Οικονομικού Έτους (2012) από την Εφορία

(Για τη περίπτωση  που ο/η ενδιαφερόμενος/η  δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί  υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση,  ενώ σε περίπτωση απορίας, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει βιβλιάριο απορίας από τη Πρόνοια). 

 1. 8.            Αντίγραφα τίτλων  σπουδών
 2. 9.            Πιστοποιητικά γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης Υπολογιστών εάν υπάρχουν
 3. 10.        Δικαιολογητικά ένταξης υποψηφίου σε Ευπαθή Κοινωνική Ομάδα της Πράξης

 

 • Για την ομάδα άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας /  απειλούμενα από φτώχεια 

Απαιτείται η προσκόμιση εκκαθαριστικού εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος. Σε περίπτωση απορίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει το βιβλιάριο απορίας (πρόνοιας).

 • Για την ομάδα ΑΜΕΑ 

Απόφαση αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».   

 • Για την ομάδα Αρχηγοί  Μονογονεϊκών Οικογενειών απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
 • Για την ομάδα Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας  απαιτείται σχετική βεβαίωση  από αναγνωρισμένη δομή υποστήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την αναλυτική πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

www.koinopolitia.gr

www.koinonikosistos.gr

 

Καθώς και στα σημεία:

 • ΚΕΚ - Τεχνική Εκπαιδευτική Α.Ε., Νικολάου Πλαστήρα 100, Ηράκλειο,

τηλ. 2810-220771

 • «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης», Άνω Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, τηλ. 2810-752842, 2810-751899
 • ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης, Βενεράτο, Δήμου Ηρακλείου

τηλ 2810-792119

 

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΣΤΟ ΚΕΚ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΚΡΗΤΗΣ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ως ακολούθως:

 

Α΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής:   07/11/2012

Ημερομηνία λήξης υποβολής:       20/11/2012

Β΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής:   27/11/2012

Ημερομηνία λήξης υποβολής:       27/12/2012

Γ΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής:   28/12/2012

Ημερομηνία λήξης υποβολής:       28/01/2013

 

Η αξιολόγηση και επιλογή των αιτήσεων συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί στην Α΄ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού των ωφελουμένων (100) θα ακολουθήσει αρχικά η Β΄ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ και εν συνεχεία η Γ΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Προτεραιότητα σε όλες τις Φάσεις Επιλογής θα έχουν τα άτομα που έχουν υποβάλλει αίτηση στην Α΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων της κάθε Φάσης διαφορετικά θα λαμβάνεται υπόψη στην επόμενη Φάση Επιλογής


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της κάθε φάσης η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

 • Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών ανά κατηγορία ευάλωτης ομάδας/ υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής (απόρριψη αιτήσεων όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξη).
 • Διενέργεια Συνεντεύξεων από τα Στελέχη Συμβουλευτικής με τους υποψηφίους που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις
 • Η  5μελής  επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων,  συνεδριάζει, ελέγχει και συμπληρώνει το βαθμολόγιο κάθε υποψήφιου. Συντάσσει τέσσερεις (4) καταλόγους, όπου θα αναφέρονται οι προτεινόμενοι προς συμμετοχή ανά ομάδα στόχο. Οι κατάλογοι αυτοί θα περιλαμβάνουν τα ονόματα των ωφελουμένων, και μια εισηγητική έκθεση για τον κάθε ωφελούμενο. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από τις αιτήσεις και τα  συμπληρωμένα έντυπα των συνεντεύξεων.  Συντάσσονται  τα πρακτικά των  προτεινόμενων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων ωφελουμένων. Ο κάθε κατάλογος θα διαμορφωθεί κατά φθίνουσα σειρά  σε σχέση με το συνολικό βαθμό κάθε υποψήφιου-ωφελούμενο και παράδοση αυτών στον Συντονιστή εταίρο.
 • Τελική επιλογή ωφελουμένων από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ». Σύνταξη τελικών καταλόγων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων.
 • Κοινοποίηση αποτελεσμάτων α) στα ΚΠΑ/ΤΥ β) στον Υπεύθυνο Συμβουλευτικής και γ) στην Αναθέτουσα Αρχή.

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη « ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ » δεσμεύεται  ότι θα τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του ΕΣΔΕΚ για μη  δημοσιοποίηση των ονομάτων των ωφελουμένων στις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και γι αυτό θα προβεί σε κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, με τη χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονοματεπώνυμου εκάστου ωφελουμένου.

Επίσης θα υπάρξει πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου.

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΚΡΗΤΗΣ»

Άνω Αρχάνες, Δήμου  Αρχανών - Αστερουσίων

Τηλ.: 2810- 752842, 2810751899

Ηλεκτρονική  Διεύθυνση: www.koinopolitia.gr , www.koinonikosistos.gr

κο Κυριακάκη Ζαχαρία