13-6-2012, Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής στις 18-6-2012

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Οικονομικής  Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου) την 18 του μηνός Ιουνίου έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζαχαρίας Καλογεράκης

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:                                                                     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΣΤΙΣ 18/06/2012

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11.184/13-06-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την ανάθεση του έργου «Αντλιοστάσια & Εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα ακαθάρτων οικισμών Κασταμονίτσας – Αμαριανού Δήμου Μινώα Πεδιάδας» (ΑΜ 17/2011). Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

2

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών «ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗ («Φωτογραφικό Λεύκωμα», «4.000 leaflets (φυλλάδια)», «3.000 dvd» και «video ντοκιμαντέρ»)» στα πλαίσια του έργου «Δράσεις προσαρμογής της παραδοσιακής αγγειοπλαστικής – κεραμικής στο σύγχρονο επιχειρείν – “CERAMEUS”», με Κωδικό Έργου: “Κ1_01_07” που υλοποιείται στο πλαίσιο του «Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» (Άξονας προτεραιότητας 1.“Ανταγωνιστικότητα”, Μέτρο 1.1. “Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας”), καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός των όρων διεξαγωγής διαγωνισμού και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

3

Έγκριση όρων δημοπράτησης της μελέτης: «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας για το σχολικό έτος 2012-2013» (α.μ. 26/2012). Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

4

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων δημοπρασίας για την προμήθεια «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» (α.μ. 25/2012). Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

5

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων δημοπρασίας για την προμήθεια «Ελαστικά Μηχανημάτων - Οχημάτων» (α.μ. 27/2012). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

6

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων δημοπρασίας για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών αρδευτικών δικτύων» (α.μ. 14/2012). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

7

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων δημοπρασίας για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικού σχολείου και τμημάτων ένταξης Δήμου Μινώα Πεδιάδας» (α.μ. 58/2011). Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

8

Επιβολή τέλους κοινοχρήστου χώρου για χρήση εδάφους και υπεδάφους. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

9

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Επισκευή δεξαμενών άρδευσης» προϋπολογισμού δαπάνης 6.900,00 € και ψήφιση πίστωσης. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

10

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια λοιπού υλικού για την υπηρεσία πρασίνου» προϋπολογισμού δαπάνης 6.900,00 € και ψήφιση πίστωσης. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

11

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου Παιδικών Σταθμών» προϋπολογισμού δαπάνης 3.005,80 € και ψήφιση πίστωσης. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

12

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια ειδών μαναβικής Παιδικών Σταθμών» προϋπολογισμού δαπάνης 6.899,72 € και ψήφιση πίστωσης. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

13

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων Παιδικών Σταθμών» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 € και ψήφιση πίστωσης. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

14

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 € και ψήφιση πίστωσης. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

15

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 € και ψήφιση πίστωσης. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

16

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» προϋπολογισμού δαπάνης 4.000,00 € και ψήφιση πίστωσης. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

17

Αποδοχή δωρεάς του Κανακουσάκη Ιωάννη του Αποστόλου. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

18

Αποδοχή δωρεάς των: α) Λιανάκη Σπυρίδωνα του Νικολάου, β) Λιανάκη Ηρακλή του Νικολάου, γ) Λιανάκη Νικολάου του Αντωνίου και δ) Μαυρίκου Μαρίας του Νικολάου. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

19

Ψήφιση πίστωσης για δαπάνη σύμβασης μίσθωσης έργου. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

20

Ψήφιση πίστωσης δαπάνης για τον Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

21

Ψήφιση πίστωσης δαπάνης για την χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας στα υπηρεσιακά οχήματα του Δήμου. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

22

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 24/2012 Διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αρκαλοχωρίου (Χαράλαμπος Αγγελάκης). Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

23

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 144/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου που αφορά την με αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου ΓΑ 6843/ΤΜ/1139/2010 χρηματική αγωγή της «ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.». Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

24

Αντίκρουση ή μη της με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑ 3267/ΤΜ/537/2012 χρηματική αγωγή του Δαυίδ Χρονάκη εναντίον του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.