10-7-2012, Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας λόγω εκτέλεσης έργων στον οικισμό Καστελλίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 Αριθμός 635/αρ. πρωτ. 14185/10-07-2012

 

ΘΕΜΑ: Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας λόγω εκτέλεσης εργασιών στον οικισμό Καστελλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

 

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Ζαχαρίας Καλογεράκης έχοντας υπόψη του:

1.Τις διατάξεις του άρθρ.86, Ν.3463/2006 «και του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

2.Τις διατάξεις του Ν.3542/07 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

3.Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας στον οικισμό Καστελλίου, προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες του έργου «Κατασκευή φρεατίων αποχέτευσης και συνδέσεις» 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Τρυφίτσου από Τρίτη 10/07/2012 έως Παρασκευή 13/07/2012, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες υλοποίησης του έργου.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

 
 

Κοινοποιείται

1.Δημοτική Αστυνομία

2.Τεχνική Υπηρεσία

3.Αστυνομικό τμήμα Καστελλίου