1/03/2011, Πρόσκληση συμμετοχής στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Σε εφαρμογή του άρθρου 78 «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας θα προβεί στη συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. Πρόκειται για όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.

Σε αυτά τα πλαίσια καλούνται όλοι οι φορείς των μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών, ή παραρτήματός τους, βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ή οι κοινότητες μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο, ή οι κοινωνικοί φορείς που αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου δράση σχετικά με τα προβλήματα των μεταναστών, όπως δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή μελών τους στη συγκρότηση του Συμβουλίου. Η συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών είναι τιμητική και άμισθη.

Η βούληση για τη συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών εκφράζεται εγγράφως στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας μέχρι την Τρίτη 15 Μαρτίου 2011, με αίτηση που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία Φορέα, Ονοματεπώνυμο Δημότη, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Τ.Κ. , e-mail).

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 28913 40335 ως την Τρίτη 15 Μαρτίου και ώρες από 8:30π.μ. έως 2:30μ.μ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

 

 

Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε τη δήλωση συμμετοχής από ΕΔΩ