4/3/2011, Ανακοίνωση για την πρόσληψη 24 ατόμων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2011
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την αντιμετώπιση εποχικών-περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας που εδρεύει στο Νομό Ηρακλείου στο Καστέλλι, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα....
Παρακαλούμε διαβάστε το έγγραφο που ακολουθεί .

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 4η Απριλίου 2011