29-7-2016,Περιληπτική διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένεςπροσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/1993), για την προμήθεια τροφίμωνγια το Δήμο και το Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας,προϋπολογισμού 39.920,64€ (με ΦΠΑ), που θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των φορέων οικονομικώνετών 2016 και 2017.

Οι προδιαγραφές καθορίστηκαν βάσει της με αρ. 25/2016 μελέτης της Δ/νσηςΟικονομικών Υπηρεσιών.Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι: α) το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό θετικής έκπτωσης, σε ακέραιεςμονάδες, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης, για τοκάθε είδος την ημέρα παράδοσής του, όπως διαμορφώνεται με το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίοπιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Κρήτης ή άλλου αρμόδιου φορέα όπωςισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για το Νομό Ηρακλείου, για τις ομάδες: ΕΙΔΗΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ και β) η χαμηλότερη τιμήστη συνολική αξία κάθε ομάδας στις ενδεικτικές τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης, για τις ομάδες:ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας γιατη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας.

Ο ανάδοχος υπογράφει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο ή το Νομικό Πρόσωπο, για το τμήμα της προμήθειας που αντιστοιχεί. Οι συμβάσεις ισχύουναπό την υπογραφή τους έως της εξάντλησης των ποσοτήτων της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης Μαΐου2017 .Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 30-7-2016 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 03-8-2016Η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει την 04η ημέρα Πέμπτη του μήνα Αυγούστου 2016 και ώρα 09:00π.μ. στο δημοτικό κατάστημα Θραψανού, στο Θραψανό Ν. Ηρακλείου, από την αρμόδια επιτροπή.

Η πλήρης μελέτη, τα ζητούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο προσφοράς θα βρίσκονται αναρτημένα,στον πίνακα ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων του Αρκαλοχωρίου, του Καστελλίου και τουΘραψανού και στην ιστοσελίδα του Δήμου στο: www.minoapediadas.gr. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28913 40316, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(αρμόδιος υπάλληλος Αγλαΐα Παντουβάκη).