29-7-2016,Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένεςπροσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/1993), για την προμήθειαειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο και το Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής ΕπιχείρησηΚοινωνικών Δομών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, προϋπολογισμού 19.994,66€ (με ΦΠΑ), που θαβαρύνει τους προϋπολογισμούς των φορέων οικονομικού έτους 2016.

Οι προδιαγραφέςκαθορίστηκαν βάσει της με αρ. 26/2016 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών ανά κεφάλαιο/φορέαστις τιμές της μελέτης, όπως παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και με τηνπροϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούννόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Για τη συμμετοχή τους στοδιαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται στην αναλυτικήδιακήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά σε ένα φορέα ή και στους δύο φορείς γιατο σύνολο, όμως, των ειδών του κάθε φορέα. Ο ανάδοχος υπογράφει επιμέρους συμβάσεις με τοΔήμο ή το Νομικό Πρόσωπο, για το τμήμα της προμήθειας που αντιστοιχεί. Οι συμβάσεις ισχύουν από την υπογραφή τους και έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 30-7-2016 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 03-8-2016. Η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει την 04η ημέρα Πέμπτη του μήνα Αυγούστου 2016 και ώρα12:30 μ.μ. στο δημοτικό κατάστημα Θραψανού, στο Θραψανό Ν. Ηρακλείου, από την αρμόδια επιτροπή.

Η πλήρης μελέτη, τα ζητούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο προσφοράς θα βρίσκονταιαναρτημένα, στον πίνακα ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων του Αρκαλοχωρίου, του Καστελλίου και του Θραψανού και στην ιστοσελίδα του Δήμου στο: www.minoapediadas.gr. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28913 40316, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(αρμόδιος υπάλληλος Αγλαΐα Παντουβάκη).