31/12/2013 Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Κατασκευή ξύλινου δαπέδου στην αίθουσα αθλοπαιδιών του κλειστού γυμναστηρίου Αρκαλοχωρίου του Ν. Ηρακλείου"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

αρ. πρωτ. 26386/16-12-2013

 

του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας διακηρύττει ότι την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στην έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο Θραψανό, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και πρόκειται για το 2ο υποέργο της πράξης «Νέο Δημοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α)ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 210.925,30€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) Η/Μ με προϋπολογισμό 4.071,00€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 58/2013 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ανέρχεται στο ποσό των 214.996,30ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 265.000,00ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα από την έδρα του Δήμου από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό, μέχρι τις 09/01/2014.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: στην Α2 και άνω τάξη (έως και 2η τάξη) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 4.299,93ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 6 μηνών (και 30 ημερών), μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 002 και Κ.Α. 2010ΕΠ00200023)

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, αρμόδιος υπάλληλος Λιοντάκη Σοφία (τηλ.:28913 40401 Φαξ:28913 40417) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο  Δήμαρχος

Ζαχαρίας Καλογεράκης