31/07/2013 Διακήρυξη δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου "Ανάπλαση παλαιού οικισμού Αρκαλοχωρίου"

 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Αριθ. πρωτ 14305/22-07-2013

 

1. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ‘‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ’’.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 470.603,19€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 77.839,88€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό μέχρι τις 22/08/2013.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28913 40401, fax επικοινωνίας 28913 40417, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Λιοντάκη Σοφία.

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/08/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ).

Αν για οποιονδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (http://www.minoapediadas.gr).

 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι  τάξεις  1η και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή τάξεις 1η και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ ως και εργολαβικές επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

στ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 1η και άνω τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 και άνω τάξη του Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή 1η και άνω τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 και άνω τάξη του Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.968,86ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

 

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» (κωδικός Ο.Π.Σ.: 425287).

 

Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΡΜΟΓΗ INTERNET EXPLORER.