04/11/2013 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια υλικών συντήρησης σχολικών κτιρίων"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ. πρωτ. 22129/21-10-2013

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. αποφ. 11389/93), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ».

Οι προδιαγραφές καθορίστηκαν βάσει της με αρ. 47/2013 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με της διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. αποφ. 11389/93) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι 1.966,27€, για το σύνολο των ειδών, είτε αναλογικά (σε περίπτωση ενδιαφερόμενου για μέρος του συνόλου των ειδών) το ίδιο ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερόμενων ειδών.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, υπέρ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 39.325,51€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και η πίστωση προέρχεται από Χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ για συντήρηση – επισκευή σχολικών κτιρίων.

Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής θα οριστεί στη σύμβαση.

Γλώσσα Ελληνική.

Ημερομηνία λήξης προσφορών ορίστηκε η 18η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. στο δημοτικό κατάστημα Θραψανού, στο Θραψανό Ν. Ηρακλείου.

Η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει αμέσως μετά την ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από αρμόδια επιτροπή.

Η πλήρης μελέτη, τα ζητούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο προσφοράς θα είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr ή από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Θραψανό και θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 28913-40311 (αρμόδιος υπάλληλος κος Μιχάλακας Δημ.).

 

 

Ο Δήμαρχος

Ζαχαρίας Καλογεράκης