30/07/2013 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού (ΠΔ 28/80) "Προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(Π.Δ. 28/80)

αρ. πρωτ. 14400/22-07-2013

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας  Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά η υπηρεσία «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» στον Άξονας Προτεραιότητας “07 – Αειφόρος ανάπτυξη & ποιότητα ζωής στην Περιφ. Κρήτης”, με κωδικό MIS 431013.

 

Οι προδιαγραφές καθορίστηκαν βάσει της με αρ. 39/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.

 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 71.955,00€, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (δ/νση: Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού, Θραψανό ΤΚ 70006), τη 26η Αυγούστου 2013 και ώρα από 11:00πμ έως 11:30πμ από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση/ κοινοπραξία αυτών, που ασκούν συναφείς υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο της ή με την με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς.

 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που θα αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 3.597,75€. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και θα απευθύνεται στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

 

Γλώσσα προσφορών: Ελληνική.

 

Η πλήρης μελέτη θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr, καθώς και στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Θραψανό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες – διευκρινίσεις: αρμόδιος υπάλληλος  Δαγκωνάκη Ζαχ.  28913 40406).

 

Ο Δήμαρχος

 Ζαχαρίας Καλογεράκης