29/12/2013 Επαναληπτική διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την 'Προμήθεια υλικών συντήρησης σχολικών κτιρίων'

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

αρ. πρωτ. 26516/17-12-2013

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. αποφ. 11389/93), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» για τα υπολειπόμενα είδη του αρχικού διαγωνισμού.

Οι προδιαγραφές καθορίστηκαν βάσει της με αρ. 47/2013 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με της διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. αποφ. 11389/93) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Τα υπό προμήθεια είδη είναι αυτά που αναφέρονται στις κατηγορίες: ΕΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ (πυράντοχη πόρτα) προϋπ/νης δαπάνης 996,30 €, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ προϋπ/νης δαπάνης 9.963,00€, ΕΙΔΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ προϋπ/νης δαπάνης 1.008,60€ και ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ προϋπ/νης δαπάνης 3.321,00 €, της αναφερόμενης μελέτης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, αναλογικά για ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερόμενων ειδών ανά κατηγορία, ήτοι για τα ΕΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ (πυράντοχη πόρτα) ποσού 49,82€, για τα  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ποσού 498,15€, για τα ΕΙΔΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ποσού 50,43€ και για τα ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ποσού 116,05 €.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, υπέρ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 39.325,51€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και η πίστωση προέρχεται από Χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ για συντήρηση – επισκευή σχολικών κτιρίων.

Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής θα οριστεί στη σύμβαση.

Γλώσσα Ελληνική.

Ημερομηνία λήξης προσφορών ορίστηκε η 24η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στο δημοτικό κατάστημα Θραψανού, στο Θραψανό Ν. Ηρακλείου.

Η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει αμέσως μετά την ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από αρμόδια επιτροπή.

Η πλήρης μελέτη, τα ζητούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο προσφοράς θα είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr ή από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Θραψανό και θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 28913-40311 (αρμόδιος υπάλληλος κος Μιχάλακας Δημ.).

 

Ο Δήμαρχος

 Ζαχαρίας Καλογεράκης