29-3-2013, Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού (Π.Δ. 28/80) με τίτλο "1η Έκθεση Κεραμικής & δράσεις κατάρτισης αγγειοπλαστών, επιμορφωτικού, τεχνικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος" στα πλαίσια του έργου CERAMEUS

 

 

  Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας  Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι εκτίθεται  σε πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, η υπηρεσία με τίτλο «1η Έκθεση Κεραμικής (Κρήτη) και δράσεις κατάρτισης αγγειοπλαστών, επιμορφωτικού, τεχνικού & επιχειρηματικού ενδιαφέροντος» στα πλαίσια του έργου «Δράσεις προσαρμογής της παραδοσιακής αγγειοπλαστικής – κεραμικής στο σύγχρονο επιχειρείν – “CERAMEUS”», με Κωδικό Έργου: “Κ1_01_07” που υλοποιείται στο πλαίσιο του «Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» (Άξονας προτεραιότητας 1.“Ανταγωνιστικότητα”, Μέτρο 1.1. “Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας”).

Οι προδιαγραφές καθορίστηκαν βάσει τη με αρ. 9/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 .

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 51.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 % και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού, Θραψανό ΤΚ 70006,  τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 και ώρα από 11:00π.μ.  έως  11:30 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού .

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ομόρρυθμη εταιρεία ή ετερόρρυθμη εταιρεία) ή ένωση/κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο ή με την με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς που πιστοποιείται μέσω του πρωτοκόλλου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας .

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 2.590,00 . Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και θα απευθύνεται στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας  .

         Γλώσσα προσφορών : Ελληνική.

Η πλήρης μελέτη θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr καθώς και στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Θραψανό και θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες – διευκρινίσεις αρμόδιος υπάλληλος  Στ. Τρουλλινός  28913 40404 ) .