26/10/2016 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας "Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για το έτος 2016"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  (Ν.4412/2016)

 αριθμός πρωτ.  15735/24 - 10 -2016       

 

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας  Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε Συνοπτικό (Πρόχειρο) Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό [%] από τον μειοδότη άνευ ορίου, επί του δημοπρατούμενου ποσού, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας  για το έτος 2016»(Α.Μ.17/2016), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .

Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (παρ.1 , άρθρου 86 του Ν.4412/2016) αποκλειστικά βάσει τιμής. Αυτή  καθορίζεται ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) από τον μειοδότη άνευ ορίου, στο σύνολο των οχημάτων που περιλαμβάνονται ανά διακριτό είδος/κατηγορία της εκάστοτε ομάδας όπως περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της με αριθ. 17/2016 μελέτης .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για μεμονωμένο είδος /κατηγορία της εκάστοτε ομάδας, είτε ακόμα για το σύνολο των οχημάτων μιας ή περισσοτέρων ομάδων, είτε ακόμη για το σύνολο των ομάδων της μελέτης, ήτοι :

ΟΜΑΔΑ Α :

(1)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, κωδ.cpv 50110000-9, προυπολ. δαπάνης :20.000,00 € με ΦΠΑ .

(2)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, κωδ.cpv 50110000-9, προυπολ. δαπάνης :5.000,00 € με ΦΠΑ .

ΟΜΑΔΑ Β :

(3)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ   ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, κωδ.cpv 34300000-0, προυπολ. δαπάνης: 48.000,00 € με ΦΠΑ .

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 73.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ( 58.870,97€ χωρίς το ΦΠΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από έσοδα & ΣΑΤΑ , του Δήμου Μινώα Πεδιάδας .

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 1 (ένα) έτος .

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η  9η/11/2016 , ημέρα Τετάρτη (ώρα λήξης 10:00 π.μ.) στο Δημοτικό κατάστημα (πρώην Δημαρχείο) Θραψανού, ΤΚ 70006, Νομός Ηρακλείου Κρήτης .

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με ιδία παρουσία ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, που ασκούν το επάγγελμα της περιγραφόμενης προμήθειας και αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα, διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Η συνολική εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 588,71 €, δηλ. σε ποσοστό 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά μέρος του συνόλου, δηλαδή για το σύνολο των οχημάτων μίας ή περισσοτέρων ειδών/κατηγοριών της εκάστοτε ομάδας, είτε στο σύνολο της εκάστοτε είτε και στις δυο ομάδες, εργασιών ή προμήθειας υλικών, όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο ίδιο ποσοστό 1%(ένα τοις εκατό) επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης του εκάστοτε συγκεκριμένου είδους /κατηγορίας Ομάδας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

H πλήρης μελέτη, η αναλυτική και η περιληπτική διακήρυξη, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και το έντυπο προσφοράς, βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου : www.minoapediadas.gr  για ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση .

Πληροφορίες παρέχονται από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών στο Δημοτικό κατάστημα (Πρώην Δημαρχείο) Θραψανού,  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Στ.Τρουλλινός,  28913 40404 , FAX : 28913 40417) .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Ζαχαριας Καλογεράκης