24/05/2015 Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας "Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αρ. πρωτ. 7817/20-05-2015

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι εκτίθεται  σε πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά η προμήθεια που αφορά σε «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών,  καθορίστηκαν βάσει της με αρ. 16/2015 μελέτης που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με της διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Υ.Α. 11389/93) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Τα υπό προμήθεια Τα υπό προμήθεια είδη κατανέμονται κυρίως στις παρακάτω 2 (δύο) ομάδες ειδών, όπως αναλύονται στη διακήρυξη:

Α. Ανταλλακτικά οχημάτων - μηχανημάτων, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 16.590,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

Β. Ελαστικά, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 7.800,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο της ή με την με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς . Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά  θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό αντιστοιχεί στο 1% του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών (μία ή περισσότερες ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού), η εγγυητική επιστολής συμμετοχής ορίζεται ομοίως σε ποσοστό 1% επί του αντίστοιχου αθροίσματος του συνολικού προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) των προσφερόμενων ειδών ή ομάδων.

Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα,  υπέρ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας .

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 % και η πίστωση προέρχεται από τακτικά έσοδα του Δήμου.

Ο τόπος , ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής θα οριστεί στη σύμβαση.

Γλώσσα Ελληνική.

Ημερομηνία λήξης προσφορών ορίστηκε η 5η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή μέχρι την 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού, στο Θραψανό Ν. Ηρακλείου.

Η αποσφράγιση προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την οριζόμενη ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από αρμόδια επιτροπή.

Η πλήρης μελέτη, τα ζητούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο προσφοράς θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr καθώς και στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Θραψανό και θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 28913 40406 (αρμόδιος υπάλληλος Δαγκωνάκη Ζαχαρένια).

 

Ο Δήμαρχος

 Ζαχαρίας Καλογεράκης