24-4-2013, Επαναληπτική διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού (Π.Δ. 28/80) με τίτλο "1η Έκθεση Κεραμικής & Δράσεις Κατάρτισης Αγγειοπλαστών Επιμορφωτικού, Τεχνικού κ Επιχειρηματικού Ενδιαφέροντος" στα πλαίσια του έργου Cerameus

 

  Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας , Περιφερειακής Ενότητας  Ηρακλείου , διακηρύσσει ότι εκτίθεται  σε πρόχειρο  επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά η υπηρεσία με τίτλο «1η Έκθεση Κεραμική (Κρήτη) και δράσεις κατάρτισης αγγειοπλαστών, επιμορφωτικού, τεχνικού & επιχειρηματικού ενδιαφέροντος» στα πλαίσια του έργου «Δράσεις προσαρμογής της παραδοσιακής αγγειοπλαστικής – κεραμικής στο σύγχρονο επιχειρείν – “CERAMEUS”», με Κωδικό Έργου: “Κ1_01_07” που υλοποιείται στο πλαίσιο του «Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» (Άξονας προτεραιότητας 1.“Ανταγωνιστικότητα”, Μέτρο 1.1. “Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας”) .

Οι προδιαγραφές καθορίστηκαν βάσει της με αρ. 9/2013 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 .

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 51.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 % και χρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού, Θραψανό ΤΚ 70006,  τη Πέμπτη  9 Μαίου 2013 και ώρα από 11:00π.μ.  έως  11:30 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού .

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση/ κοινοπραξία αυτών, που ασκούν συναφείς υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο της ή με την με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς .

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 2.590,00 . Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και θα απευθύνεται στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας  .

         Γλώσσα προσφορών : Ελληνική.

Η πλήρης μελέτη θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr καθώς και στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Θραψανό και θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες – διευκρινίσεις αρμόδιος υπάλληλος  Στ. Τρουλλινός  28913 40404 ).