23/06/2014 Δαικήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Κατασκευή αγωγών μεταφοράς λυμάτων & αντλιοστασίων Πολυθέας & Αρχαγγέλου της Δ.Ε. Καστελλίου"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

αριθ. πρωτ. 13583/17-06-2014

 

1. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ‘‘Κατασκευή αγωγών μεταφοράς λυμάτων και αντλιοστασίων Πολυθέας & Αρχαγγέλου της Δημοτικής Ενότητας Καστελλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας’’.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 160.842,36€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) Η/Μ με προϋπολογισμό 76.966,05€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 56.615,72€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), και δ) ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό 33.362,27€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό μέχρι την 10/07/2014.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 28913-40406, fax επικοινωνίας: 28913-40417, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Δαγκωνάκη Ζαχαρένια.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15η Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ).

Αν για οποιονδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (http://www.minoapediadas.gr).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις:

Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ,

Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΗΜ,  

Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, &

Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΊΑ ως και εργολαβικές επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

στ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π.:

Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ,

Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΗΜ,  

Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, &

Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΊΑ,

με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.555,73ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 002 με Κ.Α. 2004ΕΠ00004, σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης της Περιφέρειας Κρήτης με αρ. πρωτ. 24358/24-02-2014.

 

Ο Δήμαρχος

Ζαχαρίας Καλογεράκης