25/06/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 Αριθ. πρωτ. 11298/14-06-2012

 

1. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό (ανοικτό) με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή:

α) όσον αφορά τα καύσιμα, σε ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, η οποία διαπιστώνεται από τα ισχύοντα δελτία πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Εμπορίου του Νομού, και

β) όσον αφορά τα λιπαντικά (λιπαντικό μηχανής, υδραυλικών, κλπ), οι συμμετέχοντες θα προσφέρουν τιμή μονάδας ανά κατηγορία και μονάδα μέτρησης.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι 483.000,00€ (με ΦΠΑ 23%) και χρηματοδοτείται από Τακτικά Έσοδα.

 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27η του μήνα Ιουλίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, Τ.Κ. 700 06), ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς.

Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Οι προσφορές θα είναι σε Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 24.150,00€.

Η εγγύηση αυτά θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από τη επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

 

4. Χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης και το τόπος παράδοσης θα είναι η μάντρα του Δήμου ή πρατήριο εντός της ευρύτερης περιοχής της έδρας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

5. Πληροφορίες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης, δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (πληροφορίες Δαγκωνάκη Ζαχαρένια τηλ. 28913 40406, fax: 28913 40417) και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr.

 

Σημείωση: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 14/06/2012.

 

Ο Δήμαρχος

Ζαχαρίας Καλογεράκης