23/05/2015 Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας "Υλικά αρδευτικών δικτύων"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αρ. πρωτ. 7814/20-05-2015

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι εκτίθεται  σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά η προμήθεια που αφορά σε «ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ».

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών,  καθορίστηκαν βάσει της με αρ. 12/2015 μελέτης που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με της διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Υ.Α. 11389/93) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο της ή με την με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς . Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά  θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 1% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 324,94€. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα,  υπέρ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας .

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 % και η πίστωση προέρχεται από τακτικά έσοδα του Δήμου.

Ο τόπος , ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής θα οριστεί στη σύμβαση.

Γλώσσα Ελληνική.

Ημερομηνία λήξης προσφορών ορίστηκε η 3η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη μέχρι την 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού, στο Θραψανό Ν. Ηρακλείου.

Η αποσφράγιση προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την οριζόμενη ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από αρμόδια επιτροπή.

Η πλήρης μελέτη, τα ζητούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο προσφοράς θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr καθώς και στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Θραψανό και θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 28913 40406 (αρμόδιος υπάλληλος Δαγκωνάκη Ζαχαρένια).

 

Ο Δήμαρχος

Ζαχαρίας Καλογεράκης