22/05/2015 Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας "Προμήθεια καυσίμων κίνησης μεταφορικών μέσων"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

(ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 

Αρ. πρωτ. 7851/20-05-2015 

 

1. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας προκηρύσσει Πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης μεταφορικών μέσων», με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, η οποία διαπιστώνεται από τα ισχύοντα δελτία πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Εμπορίου του Νομού.

Τα υπό προμήθεια είδη είναι: πετρέλαιο κίνησης DIESEL, αμόλυβδη βενζίνη και βενζίνη σούπερ, για τις ανάγκες του δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Οι προδιαγραφές καθορίστηκαν βάσει της με αρ. 26/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με της διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93).

Η συνολική ενδεικτικά προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι 73.695,55€ με ΦΠΑ 23% και χρηματοδοτείται από Τακτικά έσοδα.

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η του μήνα Μαΐου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00πμ-9:30π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, Τ.Κ.: 700 06), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

4. Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται.

5. Η πλήρης μελέτη, τα ζητούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο προσφοράς θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr ή στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Θραψανό και θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Δαγκωνάκη Ζαχαρένια τηλ. 28913 40406, fax: 28913 40417)

 

Ο Δήμαρχος

Ζαχαρίας Καλογεράκης