Διακήρυξη διαγωνισμού μίσθωσης μηχανημάτων & οχημάτων για την εκτέλεση του έργου αυτεπιστασίας «Καθαρισμός περιαστικών δασών»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(αρ. πρωτ. 8285/13-06-2016)


Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό, ο οποίος αφορά στη μίσθωση μηχανημάτων & οχημάτων για την εκτέλεση του έργου αυτεπιστασίας «Καθαρισμός περιαστικών δασών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 36.600,00€ (συμπερ. ΦΠΑ), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00πμ, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο Θραψανό.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι ασκούν σχετική εργασία – επαγγελματική δραστηριότητα και είναι γραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια ή συμπράξεις αυτών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. Όλη η σειρά των τευχών δημοπράτησης βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (www.minoapediadas.gr).

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής, αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που αντιστοιχεί στο 1% της ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκτός ΦΠΑ (άρθρο 157 του Ν. 4281/2014).

Ανάλογα σε ποιο μηχάνημα αφορά η προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν και την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Το ποσό των επί μέρους εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, φαίνονται στην αναλυτική διακήρυξη του έργου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο Θραψανό, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (αρμόδιος υπάλληλος: κα Ζαχαρένια Δαγκωνάκη τηλ. 28913-40406, fax 28913-40417).

  

Ο Δήμαρχος

 Ζαχαρίας Καλογεράκης