21/06/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

αρ. πρωτ. 11233/13-06-2012


 Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας , Περιφερειακής Ενότητας  Ηρακλείου , διακηρύσσει ότι εκτίθεται  σε πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ » .

Οι προδιαγραφές καθορίστηκαν βάσει της με αρ. 14/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με της διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Υ.Α. 11389/93) και έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα .

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο της ή με την με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς . Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά  θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 2.250,00€. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα,  υπέρ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας  .

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 % και προέρχεται από έσοδα του Δήμου.

Η διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2012 είναι 20.000,00 ευρώ .

Ο τόπος , ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής θα οριστεί στη σύμβαση  .

Γλώσσα Ελληνική.

Ημερομηνία λήξης προσφορών ορίστηκε η 4η Ιουλίου 2012 ,ημέρα Τετάρτη μέχρι της 11:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού, στο Θραψανό Ν. Ηρακλείου.

Η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει αμέσως μετά την ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από αρμόδια επιτροπή .

Η πλήρης μελέτη, τα ζητούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο προσφοράς θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr ή στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Θραψανό και θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέντρο 28913 40300 (αρμόδιος υπάλληλος  Δ.Μιχάλακας  28913 404311 )

 Ο Δήμαρχος


Ζαχαρίας Καλογεράκης