21/03/2012 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ "ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθ. πρωτ 4857/14-03-2012 

 

1.     Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό (ανοικτό) με αξιολόγηση προσφορών, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για την προμήθεια με τίτλο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργική σύνδεση προκατασκευασμένης ΕΕΛ)», με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι 284.130,00€ (με ΦΠΑ 23%). Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ε.Π. Κρήτης και νήσων Αιγαίου 2007-2013» - Άξονας προτεραιότητας 7:  «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης»- Κωδικός θέματος προτεραιότητας 46-Επεξεργασία υδάτων-(Λύματα).

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5 του μήνα Απριλίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, ΤΚ 700 06), ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά που είναι νόμιμοι κατασκευαστές ή και προμηθευτές συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων

β) ενώσεις κατασκευαστών ή και προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ) συνεταιρισμοί κατασκευαστών ή και προμηθευτών

δ) κοινοπραξίες κατασκευαστών ή και προμηθευτών που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. ή χώρας του Ε.Ο.Χ. ή χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέλος στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε.  και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Π.Ο.Ε. ή έχουν υπογράψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε.

Οι ενώσεις, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες κατασκευαστών ή και προμηθευτών δεν υποχρεούται να λαμβάνουν ορισμένη νομική  μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, αλλά υποχρεούται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί συστάσεως του αντίστοιχου νομικού σχήματος, εφόσον καταστούν ανάδοχοι. Η επιλεγείσα ένωση, συνεταιρισμός ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο σε διάστημα δέκα ημερών το αργότερο από την κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας εάν κατακυρωθεί σε αυτό το σχήμα η σύμβαση. 

4. Οι προσφορές θα είναι σε Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται. Θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 14.206,50. Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για διάστημα τουλάχιστον 120 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας που επιδίδεται. Η διάρκεια ισχύος των εγγυητικών επιστολών ορίζεται σε πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα απευθύνεται στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας και παρέχεται με εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένων Τραπεζών ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημ. Έργων. Μπορεί επίσης να παρέχεται και με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για παρακατάθεση σ’ αυτό, του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω οριζόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5.  Η συνολική προθεσμία περάτωσης της εγκατάστασης (προμήθειας)  ανέρχεται σε επτά (7) μήνες με αρχή την ημερομηνία υπογραφής της Εργολαβικής Σύμβασης. Ο χρόνος συντήρησης και λειτουργίας θα είναι πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και ο χρόνος εγγύησης θα είναι δέκα χρόνια.

6.  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, όπως έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Πληροφορίες και τεύχη δημοπράτησης, δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό ΤΚ 700 06) και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr (πληροφορίες Δαγκωνάκη Ζαχαρένια τηλ. 28913 40406, fax 28913 40417).

 Ο Δήμαρχος 

 

Ζαχαρίας Καλογεράκης