21-3-2013, Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παραλαβή και μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων του Δημοτικού Σφαγείου Αρκαλοχωρίου

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ                                  Αρκαλοχώρι, 20-03-2013 

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ                                                             Αρ. Πρωτ.     31

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΡ.ΜΑΕ 70498/40/Β/10/54

Εκθεσιακό Κέντρο-Αρκαλοχωρίου

Τηλ. 28910.24390 – Fax. 28910.24391

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Πρόχειρου Διαγωνισμού

 

Ο πρόεδρος του Δ..Σ, Μανουράς Αριστείδης, έχοντας υπόψη :

 

  1. Τη παρ. 7 του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006 περί σύστασης και λειτουργίας Ανωνύμων Εταιρειών Ο.Τ.Α.
  2. Το άρθρο 10 του Κανονισμού Διαχείρισης της επιχείρησης περί εκτέλεσης έργων, εργασιών και προμηθειών.
  3. Το υπ’ αριθμό 36/1-03-2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με βάση την συμφερότερη προσφορά για την παραλαβή και μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2 και 3 του Δημοτικού Σφαγείου Αρκαλοχωρίου από εταιρία εξειδικευμένη στο πεδίο της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την εκτέλεση της εργασίας που αναφέρεται στα επόμενα.

 

 

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο του διαγωνισμού.

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παραλαβή και μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2 και 3 του Δημοτικού Σφαγείου Αρκαλοχωρίου από εταιρία νομίμως αδειοδοτημένη για την συλλογή και μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων με σκοπό την τελική διάθεση αυτών σε νόμιμη μονάδα μεταποίησης. Η παραλαβή των ζωικών υποπροϊόντων θα πραγματοποιείτε αυθημερόν τις ημέρες λειτουργίας του Σφαγείου, ή τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα.

 

 

Άρθρο 2: Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δημοτικής Κατασκευαστικής Μινώα Πεδιάδας – Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, ημέρα Παρασκευή 29/03/2013 και ώρα 14: 00μ.μ.

 

Άρθρο 3: Τρόπος διεξαγωγής Διαγωνισμού.

 

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την εκτέλεση της εργασίας όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας. Επίσης ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές, οι οποίες θα κατατεθούν στα γραφεία της Δημοτικής Κατασκευαστικής Μινώα Πεδιάδας – Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου έως την Πέμπτη 28/03/2013 και ώρα 12:00μ.μ. Οι προσφορές θα ανοιχθούν σε συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισμού την 28η Μαρτίου 2013 και ώρα 14:00μ.μ η οποία και θα γνωμοδοτήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να κατοχυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

 

 

 

Άρθρο 8: Σύνταξη Προσφορών.

 

Η γλώσσα στην οποία πρέπει να έχουν συνταχθεί οι προσφορές είναι η Ελληνική.

Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ και να αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία υποπροϊόντων.

Ο ΦΠΑ πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά.

Κρατήσεις και λοιπά έξοδα περιλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς.

 

 

 

Άρθρο 6: Πληροφόρηση των ενδιαφερομένων.

 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στα γραφεία της επιχείρησης, εργάσιμες ημέρες και ώρες στην διεύθυνση :Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου καθώς και στα τηλέφωνα : 28910.24390 και 28910.22938.

 

 

 

Άρθρο 7: Δημοσίευση.

 

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο πίνακα ανακοινώσεων της Κατασκευαστικής Μινώα Πεδιάδας - Α.Ε. Ο.Τ.Α. και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Μανουράς Αριστείδης