19/06/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ"

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

αρ. πρωτ. 11234/13-06-2012

 Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας , Περιφερειακής Ενότητας  Ηρακλείου , διακηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια:

 

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ»

με προϋπολογισμό  78.346,71ευρώ.

 

Τα υπό προμήθεια είδη κατανέμονται στις παρακάτω τέσσερις (4) ομάδες ειδών, όπως αναλύονται στο Παράρτημα Α’ της αναλυτικής Διακήρυξης:

Ομάδα Α’: εξοπλισμός φυσιοθεραπείας-αθλοπαιδιών & ψυχοκινητικής, με προϋπολογισμό 43.752,33€.

Ομάδα Β’: εξοπλισμός παιδαγωγικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού, με προϋπολογισμό 3.139,38€.

Ομάδα Γ’: εξοπλισμός επίπλων, με προϋπολογισμό 5.680,14€.

Ομάδα Δ’: ηλεκτρονικός εξοπλισμός και λογισμικό, με προϋπολογισμό 25.774,86€.

Η πλήρης μελέτη, τα ζητούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο προσφοράς θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr ή στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Θραψανό και θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέντρο 28913 40401 (αρμόδιος υπάλληλος:  Σοφία Λιοντάκη).

Ημερομηνία λήξης προσφορών ορίστηκε η 10/07/2012,ημέρα Τρίτη μέχρι της 11:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού, στο Θραψανό Ν. Ηρακλείου.

Η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει αμέσως μετά την ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από αρμόδια επιτροπή .

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη και συντήρηση εκπαιδευτικών συστημάτων, οργάνων, μηχανημάτων και πειραμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.

(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ΠΔ 118/2007.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής το ποσό της οποίας ανέρχεται στο 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για κάθε μια από τις τέσσερις ομάδες ειδών του Παραρτήματος  Α΄ της παρούσας και συγκεκριμένα:

Για το Ομάδα Α΄, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού   2.187,62 €

Για το Ομάδα Β΄, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού      156,97 €

Για το Ομάδα Γ΄, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού       284,01 €

Για το Ομάδα Δ΄, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού   1.288,74 €

Στην περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά περισσότερες από μια ομάδες ειδών, το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής διαμορφώνεται από την άθροιση των αντίστοιχων επιμέρους ποσών.

Η εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Μινώα Πεδιάδας και να ισχύει τουλάχιστον για 150 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ.

 Ο Δήμαρχος 

Ζαχαρίας Καλογεράκης