19/05/2014 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τις "Εργασίες επισκευής αντλιοστασίων"

 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρ. πρωτ. 10039/08-05-2014


Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, διακηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη μειοδοτών για την: «Εργασίες Επισκευής Αντλιοστασίων», με προϋπολογισμό  80.000,00ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980 και της Απόφ. 11389/93/τ.Β’/185 – (ΕΚΠΟΤΑ) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.».

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 06/06/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στην έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του  Δήμου, στο Θραψανό, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το ανάλογο εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό ή εργολαβικό επάγγελμα, σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Οι προσφορές θα κατατεθούν όπως προβλέπουν η διακήρυξη του διαγωνισμού και η αντίστοιχη μελέτη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στα 80.000,00ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα χρηματοδοτηθεί από προέρχεται από πιστώσεις: ΣΑΤΑ και Χρηματικό Υπόλοιπο.

Η εγγύηση από αναγνωρισμένη Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, ορίζεται στο 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), δηλαδή ποσού 4.000,00€.

Για τα τεύχη του διαγωνισμού και την μελέτη 28/2014 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να παραλάβουν πλήρες αντίγραφό της μέχρι και την 05/06/2014 από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου στο Θραψανό (πληροφορίες Γενιτσαρίδης Θεοφ. τηλ. 28913- 40403, fax. 28913-40417) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr συμπληρώνοντας τα κάτωθι στοιχεία: επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ταχυδρομικό κώδικα, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έτσι ώστε o Δήμος να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη εμπρόθεσμα, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Οι παραλήπτες από το διαδίκτυο, θα πρέπει να αποστείλουν τα ανωτέρω στοιχεία μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) 28913 40417 ή email στο texn1@0429.syzefxis.gov.gr.

Η δαπάνη δημοσίευσης καθώς και κάθε επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνει τον ανάδοχο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ