18/08/2015 Επαναληπτική διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας "Εργασίες επισκευής αντλιοστασίων"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(Π.Δ. 28/80)

αρ. πρωτ. 13408/10-08-2015

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι εκτίθεται  σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά η υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες επισκευής αντλιοστασίων».

Οι προδιαγραφές καθορίστηκαν βάσει της με αρ. 14/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 %) και χρηματοδοτείται έσοδα του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό, την 2η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11:00π.μ.  έως  11:30π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση/ κοινοπραξία αυτών, που ασκούν συναφείς υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο της ή με την με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ, ήτοι 1.138,20€. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και θα απευθύνεται στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Γλώσσα προσφορών: Ελληνική.

Η πλήρης μελέτη θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr καθώς και στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Θραψανό και θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες – διευκρινίσεις αρμόδιος υπάλληλος  Δαγκωνάκη Ζαχαρένια  28913 40406).

 

 

Ο Δήμαρχος

 Ζαχαρίας Καλογεράκης