18/06/2013 Επαναληπτική διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη "Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Αρ. πρωτ.: οικ. 11052/10-06-2013 

 

 Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη μειοδοτών για την:

 «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας»

με προϋπολογισμό  70.000,00ευρώ

σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010 φεκ 87Α’, του Π.Δ 28-1980 φεκ 11Α’ – Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προμήθειες,
 • της Απόφ. 11389/93/τ. Β’/185 – (ΕΚΠΟΤΑ) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α. »
 • του Νόμου 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών Θεμάτων»,
 • του Π.Δ. 60/2007, της Αριθ. 2004/18/ΕΚ Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • του Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α.
 • της Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, & προμήθειας ανταλλακτικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 2396/53».
 • Του Ν. 3886/30-9-2010 φεκ 173Α’ περί Δικαστικής Προστασίας,
 • Της υπ. αρ. εγκ. Π1/273 / 7-02-2011 για την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου περί Δικαστικής Προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 01/07/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. στην έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του  Δήμου, στο Θραψανό, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που ασκούν το ανάλογο βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε.

Οι προσφορές θα κατατεθούν όπως προβλέπουν η διακήρυξη του διαγωνισμού και η αντίστοιχη μελέτη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στα 70.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα χρηματοδοτηθεί από τακτικά έσοδα του Δήμου.

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, ορίζεται στο 5% επί της ανά κατηγορία προϋπολογισθείσας δαπάνης, όπως αυτές περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αντίστοιχης μελέτης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των υπηρεσιών και ειδών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

Για τα τεύχη του διαγωνισμού και την μελέτη 6/2013 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να παραλάβουν πλήρες αντίγραφό της μέχρι και την 10/05/2013 από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου στο Θραψανό (πληροφορίες Σοφία Λιοντάκη τηλ. 28913- 40401, fax. 28913-40417) ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr συμπληρώνοντας τα κάτωθι στοιχεία: επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ταχυδρομικό κώδικα, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε o Δήμος να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη εμπρόθεσμα, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Οι παραλήπτες από το διαδίκτυο, θα πρέπει να αποστείλουν τα ανωτέρω στοιχεία μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) 28913 40417 ή email στο texn4@0429.syzefxis.gov.gr .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

Άμεση επικοινωνία με το Δήμο Μινώα Πεδιάδος

 • Αντιγράψτε το κείμενο της εικόνας
 • captcha

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Νοέμβριος  2018
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
<< >>

Δράσεις και Σύνδεσμοι

 • banner Image
  banner Image
  banner Image
  banner Image
  banner Image
  banner Image
 • banner Image
  banner Image
  banner Image
  banner Image
  banner Image
  banner Image

Τελευταία Νέα

...περισσότερα...