18/05/2017 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και των Νομικών του προσώπων» 

αρ. πρωτ. 6159/15-05-2017

 

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και των Νομικών του προσώπων» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 109.061,09€ (συμπερ/μένου Φ.Π.Α.24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής. Αυτή  καθορίζεται :

(Α) Για την ομάδα Α “Υγρά καύσιμα” : ως  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή & Εποπτείας της Αγοράς – Δ/νση Πολιτικής & Ενημέρωσης Καταναλωτή – Τμήμα Παρατηρητήριο Τιμών & Τιμοληψιών) για τη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης).

(Β) Για την ομάδα B “Λιπαντικά” : ως η χαμηλότερη τιμή που θα προκύψει στο σύνολο της ομάδας .

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 7η Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, μέχρι 12/06/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 14/06/2017, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00πμ μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί).

2. Όλα τα νομικά πρόσωπα.

3. Συνεταιρισμοί.

4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό είτε για μια ομάδα (Α ή Β) της προμήθειας , είτε για το σύνολο της (ομάδα Α + ομάδα Β), ή για μια ή περισσότερες υποομάδες της ομάδας Α. Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική.

Η συνολική εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α. (ήτοι : ποσού 879,52€). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (30) ημέρες.

Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών (σε μία από τις δύο ομάδες Α ή Β του προϋπολογισμού, είτε σε μια ή περισσότερες υποομάδες της ομάδας Α), η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ομοίως σε ποσοστό 1% επί του αντίστοιχου αθροίσματος του συνολικού προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) της εκάστοτε ομάδας προσφερόμενων ειδών. Πιο συγκεκριμένα:

Για την ομάδα Α «Υγρά καύσιμα»: εγγυητική συμμετοχής ποσού:   742,52 και

Για την ομάδα Β «Λιπαντικά»: εγγυητική συμμετοχής ποσού:   137,00 €.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη, τη μελέτη του διαγωνισμού και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, ΤΚ 70006, τηλ. 28913 40404, fax: 28913 40417, αρμόδιος υπάλληλος:  Στ. Τρουλλινός), στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

 

Ο Δήμαρχος

 Ζαχαρίας Καλογεράκης