17/04/2012 Περιληπτική διακήρυξη δημοπρασίας προμηθειών ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 Αριθ. Πρωτ. 6123/03-04-2012

 

1.  Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό (ανοικτό) με αξιολόγηση προσφορών, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το υποέργο με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ», που αποτελεί μέρος της πράξης με τίτλο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ», με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του υποέργου είναι 373.920,00 (με ΦΠΑ 23%). Το υποέργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ε.Π. Κρήτης και νήσων Αιγαίου 2007-2013» - Άξονας προτεραιότητας 7:  «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» - Κωδικός θέματος προτεραιότητας: 46 «Επεξεργασία υδάτων-(λύματα)».

2.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την του μήνα Μαΐου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, Τ.Κ.: 700 06), ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

3.  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά που είναι νόμιμοι κατασκευαστές ή και προμηθευτές συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων

β) ενώσεις κατασκευαστών ή και προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ) συνεταιρισμοί κατασκευαστών ή και προμηθευτών

δ) κοινοπραξίες κατασκευαστών ή και προμηθευτών που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. ή χώρας του Ε.Ο.Χ. ή χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέλος στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Π.Ο.Ε. ή έχουν υπογράψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε.

Οι ενώσεις, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες κατασκευαστών ή και προμηθευτών δεν υποχρεούται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, αλλά υποχρεούται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί συστάσεως του αντίστοιχου νομικού σχήματος, εφόσον καταστούν ανάδοχοι. Η επιλεγείσα ένωση, συνεταιρισμός ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο σε διάστημα δέκα ημερών το αργότερο από την κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας εάν κατακυρωθεί σε αυτό το σχήμα η σύμβαση. 

4.  Οι προσφορές θα είναι σε Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται. Θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι 18.696,00€. Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για διάστημα τουλάχιστον 120 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας που επιδίδεται. Η διάρκεια ισχύος των εγγυητικών επιστολών ορίζεται σε πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα απευθύνεται στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας και παρέχεται με εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένων Τραπεζών ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημ. Έργων. Μπορεί επίσης να παρέχεται και με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για παρακατάθεση σ’ αυτό, του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω οριζόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5.  Η συνολική προθεσμία περάτωσης της εγκατάστασης (προμήθειας)  ανέρχεται σε επτά (7) μήνες με αρχή την ημερομηνία υπογραφής της Εργολαβικής Σύμβασης. Ο χρόνος συντήρησης και λειτουργίας θα είναι πέντε (5) χρόνια μετά την ολοκλήρωση του υποέργου και ο χρόνος εγγύησης θα είναι δέκα (10) χρόνια.

6.  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, όπως έχει συνταχθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη, το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (δηλ. έως 27/04/2012), από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, Τ.Κ.: 700 06, πληροφορίες: Δαγκωνάκη Ζαχαρένια, τηλ.: 28913 40406, fax: 28913 40417, ιστοσελίδα του Δήμου: www.minoapediadas.gr).

 Ο Δήμαρχος 

Ζαχαρίας Καλογεράκης