17/08/2015 Επαναληπτική διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Κατασκευή τάφων"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

αρ. πρωτ. 13408/10-08-2015

 

1. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Κατασκευή τάφων”, με προϋπολογισμό 45.000,00€.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 36.471,50€, (χωρίς Φ.Π.Α & Αναθεώρηση).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα του Δήμου από τη  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό μέχρι την 03/09/2015.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28913 40406, fax επικοινωνίας 28913 40417, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Ζαχαρένια Δαγκωνάκη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5. του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Αν για οποιονδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (http://www.minoapediadas.gr).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξης Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ως και εργολαβικές επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα.

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

γ) κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 731,71 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ με κωδικό κ.α.: 45-7326.030. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από αρμόδιο όργανο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

 Ο Δήμαρχος

Ζαχαρίας Καλογεράκης