18/08/2015 Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της "Προμήθειας υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης & πετρέλαιο θέρμανσης)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

αρ. πρωτ. 13420/10-08-2015 

 

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης & πετρέλαιο θέρμανσης)», για τις ανάγκες του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 230.0000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

Η προμήθεια αφορά στα ακόλουθα είδη:

- καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ (πετρέλαιο κίνησης) CPV: 09134200-9.

- αμόλυβδη βενζίνη CPV: 09132100-4.

- πετρέλαιο θέρμανσης CPV: 09135100-5.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. από 15/09/2015 και ώρα 11:00πμ, μέχρι 18/09/2015 και ώρα 11:00πμ σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 24/09/2015 και ώρα 10:00πμ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

i. Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες

ii. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

iii. Συνεταιρισμοί

iv. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας είτε για κάθε ομάδα ειδών χωριστά.

Γλώσσα υποβολής των προσφορών ορίζεται η Ελληνική.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 1% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών (μία ή περισσότερες ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού), η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ομοίως σε ποσοστό 1% επί του αντίστοιχου αθροίσματος του συνολικού προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) των προσφερόμενων ειδών ή ομάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη, τη μελέτη του διαγωνισμού και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό ΤΚ 70006, τηλ. 28913 40406, fax: 28913 40417, αρμόδιος υπάλληλος:  Δαγκωνάκη Ζαχαρένια), στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

 

Ο Δήμαρχος

Ζαχαρίας Καλογεράκης