14/07/2014 Διακήρυξη διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού στο ιατροκοινωνικό κέντρο Καστελλίου"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ. πρωτ. 14466/26-06-2014

 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ»

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας διακηρύττει ότι την 31η του μηνός  Ιουλίου του έτους 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στην έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο Θραψανό, θα διεξαχθεί ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 180859 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ», με προϋπολογισμό  12.724,99 ευρώ (ΜΕ ΦΠΑ).

Τα υπό προμήθεια είδη κατανέμονται στις παρακάτω τέσσερις (4) ομάδες ειδών, όπως αναλύονται στη μελέτη της προμήθειας:

Ομάδα Α’: Προθήκες, με προϋπολογισμό 5.318,52€.

Ομάδα Β’: Έπιπλα, με προϋπολογισμό 3.905,25€.

Ομάδα Γ’: Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, με προϋπολογισμό 1.789,65€.

Ομάδα Δ’: Ηλεκτρικές συσκευές, με προϋπολογισμό 1.711,57€.

Η πλήρης μελέτη, τα ζητούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο προσφοράς θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr ή στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Θραψανό και θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέντρο 28913 40425 (αρμόδιος υπάλληλος:  Ειρήνη Βουμβουλάκη).

Ημερομηνία λήξης προσφορών ορίστηκε η 31/07/2014, ημέρα Πέμπτη μέχρι τις 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού, στο Θραψανό Ν. Ηρακλείου.

Η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει αμέσως μετά την ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από αρμόδια επιτροπή.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ΠΔ 118/2007.

Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής το ποσό της οποίας ανέρχεται στο 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για κάθε μια από τις τέσσερις ομάδες ειδών και συγκεκριμένα:

  1. Για την Ομάδα Α ́, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 265,93 €
  2. Για την Ομάδα Β ́, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 195,26 €
  3. Για την Ομάδα Γ ́, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 89,48 €
  4. Για την Ομάδα Δ ́, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού  85,58 €

Στην περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά περισσότερες από μια ομάδες ειδών, το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής διαμορφώνεται από την άθροιση των αντίστοιχων επιμέρους ποσών.

Η εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Μινώα Πεδιάδας και να ισχύει τουλάχιστον για 150 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη (Γεωργικό Ταμείο Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000)

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ.


Ο Δήμαρχος

Ζαχαρίας Καλογεράκης