09/04/2012 Περιληπτική διακήρυξη δημοπρασίας ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

(Π.Δ. 28/80)

Αρ. πρωτ. 6127/03-04-2012

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και τη συμπλήρωση τιμολογίου (υπόδειγμα υπηρεσίας), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, η «Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων».

 Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 110.000,00€ (με Φ.Π.Α. 23%) και η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις Τακτικά έσοδα.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, ΤΚ 700 06) την 25η Απριλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00πμ μέχρι 10:30πμ (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι ασκούν σχετική με την εργασία επαγγελματική δραστηριότητα και είναι γραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια και πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

 Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής, αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 5.500,00€, το οποίο αντιστοιχεί στο 5% του προϋπολογισμού της παροχής υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλαμβάνουν τα τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό ΤΚ 700 06, πληροφορίες: κα Δαγκωνάκη Ζαχαρένια τηλ. 28913 40406, fax 28910 29096 και την  ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr).

 

Ο Δήμαρχος

 Ζαχαρίας Καλογεράκης