09/01/2015 Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας "Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και κίνηση μεταφορικών μέσων"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

αρ. πρωτ. 26575/16-12-2014 

 

1. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας προκηρύσσει Ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για την «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και κίνηση μεταφορικών μέσων», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σε ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, η οποία διαπιστώνεται από τα ισχύοντα δελτία πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Εμπορίου του Νομού.

Τα υπό προμήθεια είδη είναι: πετρέλαιο κίνησης DIESEL, αμόλυβδη βενζίνη και βενζίνη σούπερ και πετρέλαιο θέρμανσης, για τις ανάγκες του δήμου Μινώα Πεδιάδας .

Οι προδιαγραφές καθορίστηκαν βάσει της με αρ. 42/2014 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με της διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93).

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι 358.000,00€ (με ΦΠΑ 23%) και χρηματοδοτείται από Τακτικά έσοδα.

Τα υπό προμήθεια είδη κατανέμονται κυρίως στις παρακάτω 2 (δύο) ομάδες ειδών, όπως αναλύονται στη διακήρυξη:

Α. Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 338.000,00 (με ΦΠΑ).

Β. Πετρέλαιο θέρμανσης, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 20.000,00 (με ΦΠΑ).

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29η του μήνα Ιανουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, Τ.Κ.: 700 06), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

4.Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσοστό που αντιστοιχεί στο 1% (ένα τοις εκατό) του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και θα απευθύνεται στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών (μία ή περισσότερες ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού), η εγγυητική επιστολής συμμετοχής ορίζεται ομοίως σε ποσοστό 1% (ένα τοις εκατό) επί του αντίστοιχου αθροίσματος του συνολικού προϋπολογισμού (με το ΦΠΑ) των προσφερόμενων ειδών ή ομάδων. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 5 (πέντε) μήνες, προσμετρούμενες από τη επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

5. Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται.

6. Η πλήρης μελέτη, τα ζητούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο προσφοράς θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr ή στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Θραψανό και θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Δαγκωνάκη Ζαχαρένια τηλ. 28913 40406, fax: 28913 40417)

 

Ο Δήμαρχος

Ζαχαρίας Καλογεράκης