08/05/2015 Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας "Προμήθεια τροφίμων"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

αρ. πρωτ. 6293/04-05-2015

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η «Προμήθεια τροφίμων».

Οι προδιαγραφές καθορίστηκαν βάσει της με αρ. 2/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93),

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι 40.000,00€ (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από τακτικά έσοδα.

Τα υπό προμήθεια είδη κατανέμονται στις ακόλουθες έξι (6) ομάδες, όπως αναλύονται στη διακήρυξη:

Α- Είδη σούπερ μάρκετ και κατεψυγμένων λαχανικών με ενδεικτικό προϋπολογισμό 15.026,97€.

Β- Είδη οπωροπωλείου με ενδεικτικό προϋπολογισμό 7.582,30€.

Γ- Είδη κρεοπωλείου με ενδεικτικό προϋπολογισμό 8.898,75€.

Δ- Ελαιόλαδο με ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.220,45€.

Ε- Κατεψυγμένα ψάρια με ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.257,74€.

ΣΤ-Είδη Αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής με ενδεικτικό προϋπολογισμό 4.013,76€.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με την με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας με το Φ.Π.Α., δηλαδή για το σύνολο των αναφερομένων ειδών στην παρούσα μελέτη ποσού 800,00€ (ολογράφως : Οχτακόσια ευρώ), είτε αναλογικά (σε περίπτωση ενδιαφερόμενου για μέρος των ειδών) το ίδιο ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερόμενων ειδών με το Φ.Π.Α., που θα απευθύνεται στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.  

Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, υπέρ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής θα οριστεί στη σύμβαση.

Γλώσσα Ελληνική.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίστηκε 29η Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο δημοτικό κατάστημα Θραψανού, στο Θραψανό Ν. Ηρακλείου.

Η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει αμέσως μετά την ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από αρμόδια επιτροπή.

Η πλήρης μελέτη, τα ζητούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο προσφοράς θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr ή στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Θραψανό και θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέντρο 28913 40405 (αρμόδιος υπάλληλος Τρουλλινός Στέλιος 28913-40404).

 Ο Δήμαρχος

Ζαχαρίας Καλογεράκης