07/11/2013 Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Ολοκλήρωση της βελτίωσης της οδού Αρκαλοχώρι - Θραψανό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας Ν. Ηρακλείου Κρήτης"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Αριθ. πρωτ 22151/21-10-2013

 

1. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ‘‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ’’, με προϋπολογισμό 250.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία α) ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 201.538,95 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα του Δήμου από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό μέχρι τις 28/11/2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28913 40404, fax επικοινωνίας 28913 40417, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Στέλιος Τρουλλινός, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03/12/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Αν για οποιονδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (http://www.minoapediadas.gr).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α. ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξης:  Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ,

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

στ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.031,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τ.Ε.Ο. Α.Ε. του Τμήματος Μελετών & Προγραμματισμού της Δ/νσης Συντήρησης Οδικών Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητας – Υποδομών - Μεταφοράς  & Δικτύων, με κωδικό αριθμό του φορέα 323.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από αρμόδιο όργανο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ζαχαρίας Καλογεράκης