06/08/2012 Διακήρυξη διαγωνισμού για τη "Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας για το σχολικό έτος 2012-2013"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΡΓΟΥ  

ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 

αρ. πρωτ. 15293/31-07-2012

 

 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ 

Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 212

Τ.Κ.: 703 00

Πληροφορίες: Ζαχαρένια Δαγκωνάκη

Τηλ.: 28913 40401

Φαξ: 28913 40417

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος του έργου είναι: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013.

II.1.1.Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του έργου: Η παρούσα υπηρεσία αφορά τις μεταφορές μαθητών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικών σχολείων για το σχολικό έτος 2012 - 2013, καθώς σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 35253/28-07-2011 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 1701/01-08-2011, η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρεται στους Δήμους.

Προϋπολογισμός του έργου: Συνολικός: 479.380,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 13%)

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου αναλύεται σε:

-Δαπάνη Δρομολογίων: 424.228,00 €

-Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 55.152,00€.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί ως ακολούθως:

Είτε για το για το σύνολο των δρομολογίων ή για το μέρος αυτών.

 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες.

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και  Τεχνικές πληροφορίες:

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής:

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 15 του π.δ. 28/1980, εγγύηση συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων ή για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά του

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, κατά το άρθρο 26 του π.δ. 28/1980, η οποία κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συνυπολογιζομένης της εκπτώσεως και μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων ή για το μέρος των δρομολογίων, που αφορά η προσφορά του αναδόχου.

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.

Η χρηματοδότηση της σύμβασης γίνεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της α’βάθμιας Αυτοδιοίκησης (Κ.Α. 15-6162.001).

Η πληρωμή των αναδόχων θα γίνει τμηματικά, σε διαστήματα όχι μικρότερα του ενός (1) μηνός, με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου, ακολουθουμένης της διαδικασίας των άρθρων 53 και 54 του π.δ. 28/1980 και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη παράγραφο 7.3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Δεν θα δοθεί προκαταβολή στον ανάδοχο.

 

3. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης.

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α) καθώς και στο Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 22 του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 23 του τεύχους της διακήρυξης, ενώ στην παράγραφο 23.4 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.

2. Στο διαγωνισμό καλούνται

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,

β. Ενώσεις εταιρειών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

γ. Συνεταιρισμοί,

με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.

ΤΜΗΜΑ IV Α: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η οικονομικότερη προσφορά.

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών είναι η 03/ 09/2012 ημέρα Δευτέρα Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, ΤΚ 70 006, τηλ. 28913 40401), κάθε εργάσιμη ημέρα κατά τις ώρες 07:00-15:00, καταβάλλοντας το αντίτιμο των 5,00€ σε μετρητά για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές, κατατίθενται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Καστέλλι, Τ.Κ. 70 006 Τηλ.: 28913 40108, ΦΑΞ: 28910 32197, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.

 Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:

α1.  κατά του Πρακτικού Διαγωνισμού της Ε.Δ.(Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής).

α2. κατά της απόφασης κατακύρωσης αποτελέσματος της Οικονομικής Επιτροπής.

 Οι προθεσμίες για ενστάσεις αρχίζουν από την επόμενη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.  στις 31/07/2012.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ