04/09/2013 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού στο εκθετήριο - συλλογή στον οικισμό Σκινιά"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ-ΣΥΛΛΟΓΗ

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΙΝΙΑ»

 

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΗ

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΙΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ»

Αρ. πρωτ. 16718/19-08-2013

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας διακηρύττει ότι την 1η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στην έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο Θραψανό, θα διεξαχθεί ανοιχτός διαγωνισμός με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ-ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΙΝΙΑ», με προϋπολογισμό  10.300,02ευρώ. Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 179631

Τα υπό προμήθεια είδη κατανέμονται στις παρακάτω τρεις (3) ομάδες ειδών, όπως αναλύονται στο Παράρτημα Α’ της αναλυτικής Διακήρυξης:

Ομάδα Α’: Προθήκες, με προϋπολογισμό 5.170,92.

Ομάδα Β’: Έπιπλα, με προϋπολογισμό 3.339,45€.

Ομάδα Γ’: Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, με προϋπολογισμό 1.789,65€.

Η πλήρης μελέτη, τα ζητούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο προσφοράς θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr ή στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Θραψανό και θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες 28913 40401 (κα.Σοφία Λιοντάκη).

Η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει αμέσως μετά την ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από αρμόδια επιτροπή. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών.

(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ΠΔ 118/2007.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής το ποσό της οποίας ανέρχεται στο 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για κάθε μια από τις τρεις ομάδες ειδών του Παραρτήματος Α΄ της αναλυτικής Διακήρυξης και συγκεκριμένα:

Για το Ομάδα Α΄, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού      258,55 €

Για το Ομάδα Β΄, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού      166,97 €

Για το Ομάδα Γ΄, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού        89,48 €

Στην περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά περισσότερες από μια ομάδες ειδών, το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής διαμορφώνεται από την άθροιση των αντίστοιχων επιμέρους ποσών.

Η εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Μινώα Πεδιάδας και να ισχύει τουλάχιστον για 150 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

 

 Ο  Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας

Ζαχαρίας Καλογεράκης

 

 

Επισήμανση:
Για τον τρόπο διάθεσης του τεύχους της Διακήρυξης από το site του Δήμου, οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν τα κάτωθι στοιχεία: επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ταχυδρομικό κώδικα, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και υπεύθυνος υπάλληλος, έτσι ώστε o Δήμος να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη εμπρόθεσμα, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες από το διαδίκτυο, θα πρέπει να αποστείλουν τα ανωτέρω στοιχεία μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στο 28913 40417 ή mail texn4@0429.syzefxis.gov.gr. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου, την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος.