04/09/2013 Διακήρυξη δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου "Μετατροπή δημοτικού κτιρίου σε εκθετήριο - συλλογή στον οικισμό Σκινιά"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

του έργου:

«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΣΕ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ – ΣΥΛΛΟΓΗ  ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΙΝΙΑ»

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΙΝΙΑ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ»

 Αρ. πρωτ. 16717/19-08-2013

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας διακηρύττει ότι την 24η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στην έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο Θραψανό, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τον Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. είναι:179631 και πρόκειται για το 1ο υποέργο με τίτλο «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΙΝΙΑ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 77.426,90€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)  και β) ) Η/Μ με προϋπολογισμό 21.155,63 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 98.582,53 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 135.600,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα από την έδρα του Δήμου από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό, μέχρι τις 19/09/2013.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 1.971,65 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 6 μηνών (και 30 ημερών), μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180)  ημερ/κές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr και από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό), αρμόδιος υπάλληλος Σοφία Λιοντάκη (τηλ.:28913 40401 και 28913 40406, Φαξ:28913 40417), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο  Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας

 Ζαχαρίας Καλογεράκης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INTERNET EXPLORER.